Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

In lyk man is in ryk man

Dick Eisma

7,50

Details

As it giet om sammeljen fan sprekwurden, hat Fryslân in lange en rike tradysje, dy’t fan Bogerman en Waling Dijkstra nei Tabe Beintema rint. Yn 1989 set Dick Eisma dy tradysje fourt mei Sa hat it sitten, folge troch in rige fan trije titels: It is mei sizzen net te dwaan, Dat kin de brune net lûke en In lyk man is in ryk man.

In lyk man is in ryk man giet oer jild. De euro is kommen en de âlde nammen fan jildstikken sil op ‘en doer wol ferdwine. De útdrukkings en siswizen geane net allinnich oer de jildstikken sels, mar ek oer sunigens, deunens, grirrigens, earmoed en rykdom. De lêzer sil grif in protte wille belibje oan it grut ferskaat fan Fryskeigene sprekwurden, siswizen en útdrukingen.

Author : Dick Eisma ISBN : 9789070098810 Pages : 101 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : paperback Categorie: , , .