Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Dat kin de brune net lûke

Dick Eisma

7,50

Details

As it giet om sammeljen fan sprekwurden, hat Fryslân in lange en rike tradysje, dy’t fan Bogerman en Waling Dijkstra nei Tabe Beintema rint. Yn 1989 set Dick Eisma dy tradysje fourt mei Sa hat it sitten, folge troch in rige fan trije titels: It is mei sizzen net te dwaan, Dat kin de brune net lûke en In lyk man is in ryk man

Dat kin de brune net lûke is in samling neffens tema’s: beammen, fruchten en griente, dieren, fûgels, getallen, jild, kleuren, misdied en straf, plaknammen, skipfeart en fiskerij en tiid. De lêzer sil grif in protte wille belibje oan dit grut ferskaat fan Fryskeigene sprekwurden, siswizen en útdrukkingen.

Author : Dick Eisma ISBN : 9789070098797 Pages : 84 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : paperback Categorie: , , .