Categorieën

No products in the cart.

Gozert - yn it Frysk

Pieter Koolwijk

16,99

Details

Ties heeft een probleem. Tenminste… dat vinden de meeste mensen. Ties vindt van niet: hij heeft een vriend. Gozert. De beste, leukste, stoerste, coolste vriend die je je maar kunt voorstellen.

Alleen is Ties de enigste die Gozert ziet en hoort. En de plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in de problemen komt…

Ties zijn vader en moeder willen dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpend besluit. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. Wat moet hij doen.

Leeftijd: 10+

Jeugdtheater FRETS heeft een toneelvoorstelling gemaakt n.a.v. het boek: https://gozertdevoorstelling.nl/nl/

 


Simone: “De skriuwer hat de belibbingswrâld fan Ties echt fantastysk beskreaun. Hy beskriuwt de ûnderfiningen fanút Ties krekt lykas bern dy sjogge. Want hoe stom is it foar in bern as dyn âlden allinnich mar de rommel sjogge dy’tst makke hast, wylst der in fantastysk aventoer achter sit. Hoe hearlik dat in bern him hielendal ferlieze kin yn syn spul, mei of sûnder in ûnsichtbere freon lykas Gozert. Want de belibbingswrâld fan in bern, hoe fantastysk is dy?! Al bliuwt it by Ties en Gozert faak net by allinnich mar rommel meitsjen. De fraach is dan: yn hoefier giest dêr as âlden yn mei en hoe fynst dêryn in middenwei.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Simone.

 

Author : Pieter Koolwijk ISBN : 9789493318243 New label : 1 Pages : 256 Language : Frysk Publisher : Afûk Format : ynbûn Translator : Rymke Zijlstra Illustrator : Linde Faas Category: , , .