Categorieën

No products in the cart.

Sale!
Aanbieding

Under de sinne fan de Ivige

Anders Rozendal

9,00

Details

It libben laket de jonge Sûar oan. Syn heit is in rike bouboer en in foaroanman yn ‘e stêd. Dat Sûar nei syn pake oan memmekant útfanhûs sil, hat er net folle nocht oan. Pake Rekab en syn famylje hawwe oare gewoanten as Sûar wend is, en opfettings oer godstsjinst dêr’t Sûar syn heit mar wat de gek mei hat.
Boppedat is pake Rekab feehâlder. Sûar hâldt net fan dy stjonkende skiep en geiten. Dat feroaret as er yn it nomadekamp in famke moetet. No soe er wol yn it kamp bliuwe wolle. Dat kin fansels net, syn plak is thús. Mar nei’t syn heit in byfrou nommen hat, is de sfear der dêr net better op wurden. Dan barre dingen dy’t it libben fan Sûar folslein op ‘e kop sette.