Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Lofts! Rjochst! Lofts! Rjochst!

Eric Hoekstra

14,50

Details

Dan rattelet it hânfet fan ’e doar op en del. Desiderius hâldt de siken yn. De trein hat wylst aardich faasje mindere. Hy moat derút ear’t se him yn ’e kraach fetsje. Hy slacht mei in boartersguodpistoal it rút yn, faget de glêsdiggels út ’e sponning. Allegear stedsljocht blikkeret him temjitte, de treasteleaze wenkazernes fan Rotterdam Alexander. Efter him heart er kaaien, gerattel. Hy sit al op ’e râne, ree en spring, as in knûstige hân him by it nekfel kriget:
– Ik soe it net dwaan as ik jo wie.

Lofts rjochts lofts rjochts! Sa marsjeart it leger en sa marsjeart de polityk. En dy hiene yn Afghanistan fan alles mei-inoar te krijen. Yn dit nijste aventoer fan Desiderius komt de ûnderste stien boppe as ús held ronsele wurdt en yn it Nederlânske leger yn Afghanistan bedarret. Hy wurdt finzen nommen troch de Taliban en belibbet in protte eksoatyske aventoeren. Mar ein goed al goed. Warskôging: yn dizze skelmeroman komt ek in sekssêne foar, dus inkeld foar 18 jier en âlder.

Gerelateerde producten