Categorieën

No products in the cart.

Sale!
Aanbieding

Krobbekoer

4,95

Details

25 ferskes foar pjutten, ûnderferdield yn fiif haadtema’s, dy’t oanslute by har wrâld. De ferskes steane mei koar en mei allinne de muzyk op cd. Frysk, 25 ferskes, cd mei tekstboekje.

1 Bûten boartsje
2 Skommelje
3 Ferstopje
4 Lekker bewege
5 Sabeare ite
6 In sinneblom
7 Moai waar
8 De wyn yn ‘e beammen
9 Rein
10 Bisten
11 Jierdei
12 Peaske
13 Sint Marten
14 Sinteklaas
15 Krysttiid
16 Goeiemoarn
17 Nije klean
18 Nei dokter
19 In poppe
20 Kom bij de tafel
21 Fervje 1
22 Fervje 2
23 Fakânsje
24 Nei de basisskoalle
25 Nei hús ta