Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

It grutte famyljeboek

Felicity Brooks

13,95

Details

Hoe zien familie’s eruit? Waar heb je familie voor en wat doen ze? Dat zijn in paar vragen van een heleboel vragen die beantwoord worden in dit prachtige boek vol familie’s in soorten en maten.


Jenny: “Ek kaam ik der al gau efter dat myn bern, dy’t opgroeid binne yn in tradisjonele hûshâlding en altyd yn in lyts doarpke wenne hawwe, noch net in soad “oare famyljes” sjoen hawwe.  Pleechgesinnen, ienâldergesinnen, gesinnen mei twa heiten of twa memmen, dat koenen se bygelyks noch net. Dat joech dan ek in moaie gelegenheid om it der ris oer te hawwen.” Lês Jenny har hiele resinsje hjir op heitenmem.nl

Tryntsje: “It boek beljochtet alle aspekten fan it ûnderwerp. Famyljes ha in soad ferskate gearstallingen en kinne ek feroarje. Der kin in berntsje by komme of in famyljelid fuortfalle. Alders kinne byelkoar wenje, mar ek beide yn in eigen hûs. It boek noadiget út om aktyf oan de slach te gean mei dyn bern.” Lês hjir Tryntsje har hiele resinsje op heitenmem.nl.

Author : Felicity Brooks ISBN : 9789493159112 New label : 1 Pages : 32 Language : Frysk Publisher : Afûk Translator : Gerda van der Wijk Categorie: , , , , , .