Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

It beest fan De Westereen - audioboek op mp3-cd

Ate Grypstra

10,00

Details

Op de achtergrûn klonk oargelmuzyk, dy’t hieltyd hurder ôfspile waard, as oft ien mei syn fûsten op de toetsen omhufte. Ik draafde oer in einleaze, tsjustere flakte en oer alles hinne lei it ljocht fan in ûnbich grutte, bloedreade moanne oan de horizon.

It beest fan De Westereen is in thriller, miskien sels wol in horrorboek. It genre wurdt ek beneidrukt troch de sin dy’t foar yn it boek stiet: Troch Steven Kingma, besoarge troch Ate Grypstra. Steven Kingma stiet dêryn foar Stephen King. It ferhaal spilet him ôf yn de jierren tachtich, yn dy tiid ûntdekt in professor in manuskript, dat er graach útjaan wol. Omdat Grypstra keazen hat om it ferhaal him ôfspylje te litten yn it doarpke De Westereen, is it boek ek skreaun yn it Westereendersk.

Ate Grypstra (1973) wurket as dosint op in middelbere skoalle. Dêrneist is er skriuwer, oersetter en muzikant. Hy hat jierrenlang tahâlden yn De Westereen.

Foarlêzen troch Douwe Kootstra.

Author : Ate Grypstra ISBN : 9789460381300 Language : Frysk Publisher : Audiofrysk Categorie: , , .