Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Hero

Martha Attema

16,95

Details

In de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog moet Izaak zijn onderduikadres in Amsterdam verlaten, omdat het er te gevaarlijk wordt. Hij reist achter op de fiets bij koerierster Els naar zijn nieuwe schuilplaats, een boerderij in het noorden van Friesland. En ook al zijn de mensen daar lief voor hem, hij voelt zich eenzaam en ellendig. Pas wanneer hij vriendschap sluit met het prachtige zwarte paard Hero, verandert dat. De Duitsers willen die sterke Friese hengst ook graag hebben, en als de soldaten komen om het paard op te halen, kan alleen Izaak een manier bedenken om hem te redden.

Martha Attema schreef een prachtig verhaal, gebaseerd op historische feiten en is tweetalig: Fries en Engels.

During the last winter of World War II, Izaak must leave his hiding place in Amsterdam to travel with Els, a bike courier, to live on a farm in the northern part of the Netherlands. Although the people are kind to him, he is miserable until he makes friends with a beautiful black horse, Hero, a frisian stallion wanted by the Germans. When the Germans come for the horse, only Izaak can think of a way to save him.

Martha Attema wrote a beautiful story, based on historical facts, in which truth becomes powerful fiction.

Foto omslach: Wytse 462 makke troch Johanna Faber: http://www.johannafaber.nl

Leeftijd: 8 – 88 jaar


Artikel op phryso.com oer dit boek: “Saakje van der Meulen-de Roo, een vriendin van de schrijfster blijkt de aanleiding te zijn voor het opnieuw uitgeven van het boek, maar dan in het Fries. Zo heeft Martsje de Jong voor Afûk het boek onlangs vertaald en opnieuw gedrukt. Het jeugdboek is nu tweetalig. Het eerste deel is in het Fries en daarna volgt dezelfde tekst in het Engels.” Lês hjir it folsleine artikel.

Corrie Kamminga: “It boek is twatalich: de earste helte fan it boek fertelt it ferhaal yn it Frysk, de twadde helte fertelt itselde ferhaal yn it Ingelsk. Ast ien fan beide talen net hielendal machtich bist, kinst yn de oare helte fan it boek efkes spike wat it betsjut. Beide talen binne moai fanelkoar skieden troch ferskillende kleuren papier. It boek is frij koart. It ferhaal telt sa’n 65 bledsiden en is yn in pear oerkes út te lêzen. Dêrtroch is it sawol foar de jeugd as foar folwoeksenen dy’t net te lang yn in boek omhingjen bliuwe wolle in prachtich en spannend boek.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Corrie.

Wieke Hoekstra: “Oarlochsferhalen mei belevenissen fan bern en bisten deryn binne in goeie kombinaasje. Us âldste soan is hast 11 jier en fûn dit in leuk en spannend boek. Sels Frysk lêze is noch wol lestich en ek English is difficult. Dat it boek yn twa talen útbrocht is, is wol moai, want asto it Fryske earst lêst en begrypst, kinst letter it Ingelsk ek better begripe. Al mei al binne dat allegear pluspunten.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Wieke.

Author : Martha Attema ISBN : 8679493159709 New label : 1 Pages : 152 Language : Frysk/Ingelsk Publisher : Afûk Format : ynbûn Categorie: , , , , , , , .

Gerelateerde producten