Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Aanbieding!
Aanbieding

Genealogysk Jierboek 2008

5,00

Details

Ynhâld:Andries Koornstra – TjebbingaRindertje Bouma – Boelens/Boeles III, It foargeslacht fan ds. Pieter Jitses Boeles (1795-1875)Reitze Jonkman – Genealogie PosthumaPieter Nieuwland – Albert Hendriks Maneveld (1803 -1861): het levensverhaal van een “loser”Fryske Rie foar Heraldyk – Wapenregistraasje