Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Fjouwer minsken yn in stêd

Piter Terpstra

17,95

Details

Dizze roman folget it libben fan fjouwer ynwenners fan Ljouwert: in al wat âldere rjochter, in winkelfamke en in jongfeint, beide krekt yn de tweintich, en in famke fan tsien. Yn it earstoan lykje hja frij willekeurich keazen te wêzen, mar de fjouwer libbens binne op in fernimstige wize mei elkoar ferfrissele. Fjouwer minsken yn in stêd wie yn 1956 de earste Fryske literêre roman fan Piter Terpstra. It boek foel op troch it hyltyd wikseljend filmysk perspektyf, dat de lêzer út fjouwer eachhoeken wei in hiel stik eigentiidsk stedslibben meimeitsje lit.
Dizze printing is de werútjefte fan de tredde printing út 1995. It neiwurd is fan Tineke Steenmeijer-Wielenga.