Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

de Fries - Op syk nei de Fryske identiteit

Erik Betten

19,50

Details

Yn de Fries – Op syk nei de Fryske identiteit besiket Erik Betten om djipper troch te kringen yn de Fryske identiteit.
Want wannear is men in echte Fries? Moat men dan Frysk prate kinne? Wa makket soks eins út? En is in echte Fries altiten nochter en koppich? Dy en oare fragen komme op it aljemint yn dizze prikeljende syktocht nei it Frysk-wêzen.
Oan ’e hân fan reportaazjes, ynterviews mei saakkundigen en in blik op ’e skiednis giet de auteur taaie klisjees te liif. Hy ûndersiket wêr’t dy op basearre binne en oft se noch altiten in funksje ha yn de ienentweintichste ieu.

Erik Betten is sjoernalist en histoarikus.

ISBN : Author : Erik Betten Categorie: , , .