Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

boem is ho!

Anny de Jong

9,95

DetailsBoem is ho!

AVI Frysk E4

In auto nimt de binnenbocht.
Hy rekket krekt de karre fan Nynke.
Se kypt de steile berm yn.
Har fingers komme tusken de speaken.
In tel letter…

In deagewoane groep.
In ‘nije’ (in opskepperke), in famke yn in rolstoel (mar net silich), in jonkje dat sljocht is op pankoeken, in juf dy’t op har jierdei soarget foar in spannende ferrassing en ek noch…

Sweltsjerige 2017
Skiuwster: Anny de Jong
Utjouwerij AdioFrysk
ISBN:978-94-6038-115-7