Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Nationale boekenweek 2024

Fan 16 oant en mei 24 maart is it Nasjonale Boekewike. Dan krigest by besteging fan € 15,00 of mear oan boeken it boekewikegeskink der fergees op ta! Do krijst automatysk it Fryske boekewikegeskink derby ta stjoerd. Wolst leaver de Nederlânsktalige? Dan meist dat by dyn bestelling oanjaan.

Toont alle 9 resultaten

Fan 16 oant en mei 24 maart is it Nasjonale Boekewike. It tema is 'By ús yn de famylje.' Dan krigest by besteging fan € 15,00 of mear oan boeken it boekewikegeskink der fergees op ta! Do krijst automatysk it Fryske boekewikegeskink derby ta stjoerd. Wolst leaver de Nederlânsktalige? Dan meist dat by dyn bestelling oanjaan.