Geen producten in de winkelwagen.

Categorieën

Geen producten in de winkelwagen.

Wêr is Keimpe?

Gearstalling: Gelske Bosch en Lisa Hiemstra

16,95

Details

Een prachtig kijk-, leer- en vertelboek van Keimpe de Krokodil. Het boek is drietalig: Fries, Nederlands en Engels. De uitspraak van de woorden is in drie talen online via de QR-code of op de website www.keimpe.frl te vinden.

 


Jolanda: “Wat moai om sa in skoft hielendal ‘yn it momint’ yn it boek om te blêdzjen. Wy stelden elkoar fragen, neidat wy Keimpe op alle siden fûn hienen. Guon plaatsjes lieten my laitsje. Sa as by ‘bistetún’ it jonkje dat in raar gesicht lûkt nei in oaljefant, dat docht my tinken oan de (âlde) reklame fan sûkelade dêr’tst kramp fan yn de kaken krigest   Of by ‘skoalle’, datst krekt sjochst dat der immen op it húske sit of dêrhinne draaft.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Jolanda.

Irene: “Seppe (2) fynt it kaft al prachtich, mei al dy drok dwaande krokodiltsjes derop. Dochs slacht er it boek fuort iepen, nijsgjirrich nei de rest. De platen oer famylje, de buorkerij, it ferkear en fan de fakânsje sprekke dalik oan. Hoe langer oft wy sjogge en sykje, hoe mear details wy ûntdekke.” Lês hjir de folsleine resinsje fan Irene.

 

Author : Gearstalling: Gelske Bosch en Lisa Hiemstra ISBN : 9789493159624 New label : 1 Pages : 42 Language : Frysk, Nederlânsk, Ingelsk Publisher : Afûk Format : ynbûn Translator : Ytsje Steen, Stephan Berger, Laura Watkinson Illustrator : Aart Cornelissen Leeftyd : 0-4 jier, 4-8 jier Domein : Lêzen Underwiissoart : foarskoalsk, primêr ûnderwiis Categorie: , .