No products in the cart.

Kategoryen

No products in the cart.

It deiboek

Janny van der Molen

16,50

Details

Een tweetalig verhaal over een Fries meisje fan toen en een ‘Hollandse’ jongen van nu: wat hebben ze met elkaar gemeen? Wat is er aan de hand met een schilderij en welke rol speelt het dagboek van Jehannes de Groot? Een (voor een deel waargebeurd) verhaal over strijd, moed én echte vriendschap.

10+

Bekijk hier een filmpje van Janny van der Molen over haar boek ‘It deiboek’.


Habtamu de Hoop: ‘Moai, sa’n boek oer in ynspirearjend Frysk famke. As minsken net te skiterich binne en in oar helpe, komme we in hiel ein’

Foppe de Haan: ‘In moaie miks fan feiten en fiksje. It libben fan doe, ferbûn mei dat fan no, mei deselde ynstek: opkomme foar dysels, mar ek foar oaren. Net allinne: ikke en de oare kin stikke!’

Reina: “It deiboek’ is in boek oer freonskip, nea opjaan, dyn stim heare litte en inoar helpe. Troch it hinne en wer gean yn ’e tiid en it moai klopjende ferhaal mei spanning deryn is it in prachtich boek om sels te lêzen of foar te lêzen.” Lês hjir de hiele resinsje fan Reina oer ‘It deiboek’.

Tante Tjits: “It ferhaal fan Niels is in ferhaal fan no. Niels siket in eigen plak tusken alle saken dy’t oandacht freegje yn it libben fan bern fan hjoed. Om dy hinne sjen nei wat oaren dogge en fine én kieze watsto echt belangryk fynst. Neat frjemds oan en dus werkenber foar alle lêzers.” Lês de hiele resinsje hjir op Tante Tjits har blog.

Author : Janny van der Molen ISBN : 9789493159068 Language : Frysk, Nederlands Pages : 191 Publisher : Afûk Format : paperback Leeftyd : 12-15 jier, 15+ jier Domein : Lêzen Underwiissoart : fuortset ûnderwiis Kategory: , .