Wurdlist Noardfrysk

20,00

Details

Wurdlist Noardfrysk

Noardfrysk – Westerlauwersk Frysk en Westerlauwersk Frysk – Noardfrysk