Tichter by / dichter bij / closer to Tytsjerksteradiel

19,99

Details

Tichter by / dichter bij / closer to Tytsjerksteradiel

17x doarpen/dorpen/villages
17x folksferhalen/volksverhalen/folktales
17x keunst/kunst/art
17x poëzy/poëzie/poetry
17x fotografy/fotografie/photography

Tytsjerksteradiel is in gemeente fan wâld en wetter, mar ek fan keunst en kultuer. Men moat it lykwols wol fine kinne. Dit boek jout fan alle santjin doarpen in yndruk fan it kulturele libben, yn wurd en yn byld. Lear de gemeente op in nij wize kennen en kom sa tichter by Tytsjerksteradiel.

De gemeente Tytsjerksteradiel is rijk aan bos en water, maar ook aan kunst en cultuur. Je moet het echter wel weten te vinden. Dit boek geeft een indruk van het culturele leven in ieder van de zeventien dorpen, in woord en beeld. Leer de gemeente op een nieuwe manier kennne en kom zo dichter bij Tytsjerksteradiel.

The Frisian county of Tytsjerksteradiel is not only rich in woodlands and water, but also in art and culture. However, you do need to know how and where to find it. This book provides a concise and beautifully illustrated impression of cultural life in each of the seventeen villages. Get to know the county from a new angle, and so come closer to Tytsjerksteradiel.

Frysk, Nederlands and English, ynbûn-gebonden-bound, 200 siden-pagina’s-pages

Relatearre produkten