Poddestuollen – Fryske natoergids

Sake P. Roodbergen

12,50

Details

De Fryske Natoergids Poddestuollen jout in beskriuwing fan de wichtichste soarten poddestuollen yn Fryslân en beskriuwt yn in wiidweidige ynlieding de wichtichste saken oer poddestuollen en de poddestuollekunde, mei it aksint op de Fryske sitewaasje.

Utjûn mei stipe fan It Fryske Gea en Ynnatura.