Kategoryen

No products in the cart.

Om Doutzen

Rommert Tjeerdsma

16,00

Net op foarried

DetailsFryslân yn ’e tritiger jierren fan de foarige ieu. Krisistiid: rûnom hearsket earmoede. Alle dagen steane lange rigen wurkleazen foar it stimpellokaal. In flues fan doffe berêsting hinget oer it lân.

 

Doutzen wennet mei har âlden efterôf yn it lân, dêr’t har heit mûnder en lytsboer is. Hja fielt har ûnwennich yn dy iensume oarde en langet nei it fertier en de drokte fan de stêd, dêr’t se wolris by omke en muoike útfanhûzet.

 

Sibe is in jongkeardel dy’t in âld Chevrolet keapet en in molkrit begjint. Syn freon Wytse kriget ferkearing mei de dochter fan in NSBer en rekket alhiel yn ’e besnijing fan dy beweging. Sûnder erch giet Sibe dêr stadichoan yn mei. Dan moetet er Doutzen…

Relatearre produkten

Doutzen yn swier waar
Yn winkelwein
16,00
Read more
16,00