Kategoryen

It Klaut earne

17,50

DetailsSteven H.P. de Jong
1935 – 2018

Steven nimt ús mei nei de wjeraksels tusken experimentelen en tradisjonelen yn it Fryske literêre libben fan rûchwei de twadde helte fan de foarige ieu. In grut tal orizjinele besprekken en skerp polemysk wurk fan syn hân passearret de revu en is troch Steven yn it ramt fan dy tiid past en fan kommentaar fersjoen. Eigen wurk, mar ek tal oare grutte nammen fan dichters en skriuwers út dy tiid komme allegearre op it aljemint. Dizze útjefte is in must foar eltse leafhawwer fan Fryske literatuer, want fan wa oars as fan immen dy’t der midden yn stie kin men mear leare fan dizze sa opmerklike en fruchtbere literêre perioade!

Utjouwerij Palisse

Hardkaft, 240 siden

ISBN: 9789082123739