Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

Ik hâld fan Pod

Lida Dykstra

15,00 5,00

DetailsOp in goede dei fynt Pod in helpleas koekoekje. Hy beslút it grut te bringen.
Se wurde bêste maatsjes. Oant Koekoekje fleanen leare moat. Hy doart net.Mar hy moat! Pod sil it him wol even foardwaan …

Yn dit humorfolle printeboek komt de lêzer yn ’e kunde mei mar leafst 100 bisten, dy’t yn in ensyklopedy-part nochris stik foar stik oan ’e oarder komme.
Skriuwster Lida Dykstra fertelt by elk bist – dat troch yllustrator Arne van der Ree libbensecht en leafdefol skildere is – ynteressante weetsjes.

Sa is ‘Ik hâld fan Pod’ in boartlik standertwurk foar bern, oer de 100 meastfoarkommende bisten yn Nederlân. In boek dat hieltyd wer iepenslein wurdtom te sjen hokker flinter dêr fljocht of hokker fûgel op dy tûke sit. In boek dat de natoer ticht by hûs nóch tichterby hellet. Foar bern fan 4 jier ôf.

Frysk, 93 siden, ynbûn