Kategoryen

No products in the cart.

Hupsakee en oare ferhalen - Audioboek

Anders Rozendal

18,00

DetailsLústerboek

‘Yn in foarich libben haw ik grif seeman west,’ sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe’t wy omke mei de kloet dwaande seagen…’

Mei it fleurige ‘Farre’ begjint dizze ferhalebondel, dêr’t alderhanne personaazjes yn foarbykomme. Jong en âld, en alles wat dêr tuskenyn sit. Elk, mei syn eigenaardichheden, tekoartkommings of wivelmoedigens, siket it paad troch it libben. Wolris op in wize dêr’t men jin oer fernuveret of om skodholje moat. Guon fan ‘e 60 ferhalen binne mankelyk, oaren spannend of mystyk. Mar humor spilet de boppetoan en faak sille jo glimkje om de nuveraardichheden dy’t jo yn dit boek meibelibje.

Foarlêzen troch Jacobus Knol

6 cd’s

Auteur: Anders Rozendal ISBN: 9789460380488 Taal: Frysk Utjouwer: Audiofrysk Kategory: , .