Geheimen út ’e Boskberch - Janneke de Boer

10,00

Details

Geheimen út ’e Boskberch – Janneke de Boer

De Boskberch, dêre yn it Drintsk-Fryske Wâld, draacht al iuwenlang in grut geheim yn him. Nimmen dy’t it wit. Yn Geheimen út ’e Boskberch nimme de trije slakken Bearend, Sofy en frou D. dy mei de berch yn. Do leaust dyn eagen én dyn earen net, ast ûntdekst wat him dêre, yn dy berch, allegear ôfspilet.

Duorsume geheimen
De karakters en aksessoires yn Geheimen út ’e Boskberch binne makke fan werbrûkt materiaal sa as âlde sjirts, tafellekkens, fearkes út ‘Rôversguod’, plakbaltsjes, strykkralen, rommellaadfynsten, fûgeltsjesân, brânhout, rommelmerkskatten, klaai en stiennen.

Utjouwerij De Boekebei

ISBN: 9789082843200