Kategoryen

De Vrije Fries 2015 - nûmer 95

17,50

DetailsDe Vrije Fries 2015 – nûmer 95

Dit 95ste jaarboek van De Vrije Fries bevat volgens traditie een breed scala aan artikelen over het lange en veelzijdige verleden van Fryslân. Er is aandacht voor alle hoeken van de provincie, inclusief de Stellingwerven en het Waddengebied. Een van de artikelen brengt ons bovendien in het Duitse Nordfriesland. De brede oriëntatie betreft verder mens en dier, het gewone volk en de elite, hun onderricht, kunst en archeologische nalatenschap. Ook wordt de discussie over de Friese identiteit in deze aflevering voortgezet.

Sjoch hjir foar mear ynformaasje

ISBN:: Kategory: , .

Relatearre produkten

Nearnewâld
Yn winkelwein
Nij
24,50
Yn winkelwein
Nij
15,50
Ik hâld dy in bytsje langer fêst
Yn winkelwein
Nij
1,00
tankewol leave oppas
Yn winkelwein
Nij
1,00