De tsien fan Martens Afke

Dick Matena

12,95

Details

Hoe’t it libben der goed hûndert jier lyn útseach yn Fryslân, kinne wy ús -mei tank oan Nynke fan Hichtum- in goed byld fan foarmje. Se skreau mei De tsien fan Martens Afke in prachtich boek oer it swiere bestean fan in earme arbeidershúshâlding út Wergea.

Noch hieltyd is De tsien fan Martens Afke in werkenber ferhaal dat de lêzer oant de lêste side fêsthâldt. It lit sjen dat, ek al hat de tiid yn Fryslân net stilstien, guon situaasjes fan alle tiden binne. En dizze klassiker is no ek nochris prachtich ferbylde, mei tank oan it fraaie tekenwurk fan Dick Matena.
John Jorritsma
Kommissaris fan ‘e Kening yn Fryslân

Frysk, oersetting Jant van der Weg, 64 siden, paperback

Relatearre produkten