de toverangel fan Ate

Jurjen van der Meer

9,95

Details

De toverangel fan Ate

Nivo AVI-Frysk E3

Ate sjocht frjemd op.
In toverangel út in toverbeam?
Dêr hat hy noch noait fan heard.
Angels lizze yn ’e winkel.
Se groeie dochs net oan in beam?

As der in fiskwedstriid holden wurdt, wol Ate ek meidwaan. Mar hy hat gjin angel. Dêr wit pake Jan wol wat op. Hy makket foar Ate in toverangel. In toverangel mei trije bledsjes. En dy bledsjes binne hiel spesjaal…

De toverangel fan Ate: ek geskikt foar bern dy’t graach bûten boartsje.

Sweltsjerige 2017
Skriuwer: Jurjen van der Meer
Utjouwerij Audiofrysk
ISBN 97860381195

Relatearre produkten