Kategoryen

No products in the cart.

Nij

De NIJE - tydskrift, Nûmer 1, Oktober 2019

Ferskate skriuwers

4,95

DetailsDe Nije is in folslein Frysktalich tydskrift en is in útjefte fan de Ried fan de Fryske Beweging. It ferskynt 4 kear jiers en hat as tema:  lânskip en ekonomy. Gastredakteur is Cor de Boer, ferslachjouwer foar natuer- en lânskipssaken by de Leeuwarder Courant.

Fierder fraachpetearen mei Pieter van der Valk, boer yn Ferwâlde en heechlearaar trekfûgelekology Theunis Piersma.

ISBN: BP8710966016619 Auteur: Ferskate skriuwers New label: 1 Tal siden: 62 Taal: Frysk Utjouwer: Ried fan de Fryske Beweging Kategory: , .