Oanbieding!
Oanbieding

Dat wie doe sa, diel 2: Beroppen

Akky van der Veer

15,00 4,95

Details

De Beltsjeblomrige fan Dat wie doe sa is ûntwikkele foar aktiviteitebegelieders en frijwilligers yn fersoargingstehuzen, mar likegoed geskikt foar gebrûk bûten de âldereintehuzen Diel 2 beroppen: mei û.o. ynterviews mei in slachter,in boere-arbeider, in bakker,in baker, in smid, ferskes en noch folle mear…