Kategoryen

No products in the cart.

Fryske boeken

De Afûk hat alle Fryske boeken, alle boeken oer Fryslân en alle boeken oer de Fryske taal yn de winkel yn Ljouwert én hjir yn de websjop. 

Fryske berneboeken

Fryske berneboeken binne populêr. In protte bern binne grut wurden mei de Fryske berneboeken fan Jentsje of Tomke. In protte titels gean al jierren mei. Tink dêrby oan ‘Tûzen wurden‘ of ‘Fan de mol dy’t witte wol wa’t him op’e kop skiten hat.’ Mar ek boekjes mei Fryske bernegedichtsjes dogge it altyd goed.

Toan 1027–1044 fan 'e 1242 resultaten

Genealogysk Jierboek 2009
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2009
Oanbieding
29,50 5,00
Yn winkelwein
De bosatlas van Fryslân
99,00
Skún pútsers gúd - Audioboek
Yn winkelwein
Skún pútsers gúd – Audioboek
12,00
Feroaring fan lucht - Audioboek
Yn winkelwein
Feroaring fan lucht – Audioboek
16,50
Yn winkelwein
Wurdboek fan de Fryske taal diel 24
58,50
Yn winkelwein
Zwerven door Gaasterland
12,50
Friese liefde
Yn winkelwein
Friese liefde
Oanbieding
15,00 7,90
Yn winkelwein
Bollman en Bollman
Oanbieding
17,50 10,00
Marike fan Nijmegen - Elkenien
Yn winkelwein
Marike fan Nijmegen – Elkenien
15,00
Yn winkelwein
De elandkop fan omke Romke
Oanbieding
15,00 5,00
Mentha Minnema en it wettermystearje - Audioboek
Read more
Mentha Minnema en it wettermystearje – Audioboek
10,00
Genealogysk Jierboek 2008
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2008
Oanbieding
28,50 5,00
Yn winkelwein
Tuskentiden
19,99
Yn winkelwein
Dat wie doe sa, diel 4: Iten en drinken
Oanbieding
15,00 4,95
Mearkes út 'e wâlden
Yn winkelwein
Mearkes út ‘e Wâlden
22,50
Yn winkelwein
De Kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu
25,00
De skacht en de slinger
Yn winkelwein
De skacht en de slinger
10,00
Yn winkelwein
De lêste hikke
10,00

De nijste Fryske boeken

Alle Fryske boeken dy’t ferskine, kinst fine by de Afûk. Tink dêrby oan Fryske boeken oer keunst en kultuer, natoer en toerisme, Fryske boeken oer skiednis, Fryske stripboeken en sels Fryske e-books en lústerboeken.

Boeken om Frysk te learen

Wolsto graach Frysk leare? Fansels ha wy in Frysk wurdboek te keap. Mar ek boekjes as ‘Leer je hond Fries‘ of ‘Fries voor dummies‘ binne hiel geskikt. En hast de ‘Taalgids Fries‘ al besjoen? En dan kinst fansels ek altyd noch in kursus folgje. Sjoch dêrfoar op kursus.afuk.frl.