Kategoryen

No products in the cart.

Fryske AkademyDe Afûk is útjouwer fan ferskate wittenskiplik publikaasjes fan de Fryske Akademy. Yn de Afûk-webshop fynst in grut ferskaat oan wurdboeken yn it Fryske en de Fryske streektalen, mar ek útjeften oer Fryske grammatika en oar edukative útjeften.

Toan 19–36 fan 'e 36 resultaten

Yn winkelwein
Vitae Abbatum Orti Sancte Marie
49,00
Read more
Vollständiges Wörterbuch
52,00
Grammatica Fries
Yn winkelwein
Grammatica Fries
24,50
Philologia Frisica
Yn winkelwein
Philologia Frisica, Anno 2012
27,50
De Vrije Fries 2013 - nû. 93
Yn winkelwein
De Vrije Fries 2013
16,50
Frisian Grammar - The basics
Yn winkelwein
Frisian Grammar – The basics
19,50
Genealogysk Jierboek 2012
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2012
Oanbieding
33,50 5,00
Enege gedenckwerdege geschiedenissen
Yn winkelwein
Enege gedenckwerdege geschiedenissen
25,00
De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw
Yn winkelwein
De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw
23,00
Yn winkelwein
Vechten, bidden en verplegen
33,00
Genealogysk Jierboek 2009
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2009
Oanbieding
29,50 5,00
Genealogysk Jierboek 2008
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2008
Oanbieding
28,50 5,00
De Gietersen in Friesland
Yn winkelwein
De Gietersen in Friesland
19,50
Genealogysk Jierboek 2010
Yn winkelwein
Genealogysk Jierboek 2010
Oanbieding
31,50 5,00
Yn winkelwein
De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners
29,00
Het Oera Linda-boek
Yn winkelwein
Het Oera Linda-boek
28,00
Yn winkelwein
Grimmig eerlijk
Oanbieding
27,50 5,00
Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland
Yn winkelwein
Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland
39,00