Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

Sa'n tûzen blauwe skriften

Doeke Sijens

22,50

Details

Yn dit boek wurdt it libben beskreaun fan Reinder Brolsma (1882-1953), ien fan de grutte Fryske skriuwers fan de tweintichste ieu.
Ferneamd om syn wurk, bleau syn persoanlik libben oant no ta fierhinne ûnbekend. De biograaf hat tagong krigen ta famyljedokuminten en petearen hân mei Brolsma syn dochter en oare famylje en kunde. Sa is in boek ûntstien dat in rykdom oan ynformaasje jout oer Brolsma syn libben en wurk.
De skriuwer waard berne te Stiens en swalke as ferversfeint hiel Fryslân troch, ear’t er ferversbaas waard, earst yn Lichtaard en letter yn Akkrum. Dêrnei slagge er yn Ljouwert oan wurk, wylst er yn syn liddige oeren wol sa’n tûzen blauwe skriften folskreau. Omtrint yn alle Fryske tydskriften wie wurk fan syn hân te finen. Net earder as yn 1936 koe er de kwaste dellizze en waard er sjoernalist. Benammen troch syn rubriken yn de Hepkema-kranten wie er de meastlêzen skriuwer fan syn tiid. Troch syn skriuwerskip moast er yn ‘e oarloch kieze. Hy sleat him oan by de Fryske Rie en oanfurdige de Harmen-Sytstrapriis út hannen fan de besetters. Foar syn kar krige hy nei de oarloch in publikaasjeferbod fan oardel jier.
By de lêzers en syn kollega’s bleau syn wurk populêr sa’t by de huldiging ta gelegenheid fan syn santichste jierdei yn 1952 dúdlik nei foaren kaam.
Sa’n tûzen blauwe skriften is in moderne skriuwersbiografy dy’t roch de treflike dosearring fan de ynformaasje noflik lêst.

ISBN : Author : Doeke Sijens Categorie: , .