Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

Philologia Frisica, Anno 2012

Piter Boersma

27,50

Details

In seleksje fan de lêzingen fan it 19de Frysk Filologekongres fan 2012. It Frysk Filologekongres is in trijejierliks kongres, organisearre troch de Fryske Akademy. It tema fan it kongres wie yn 2012 “Taal, tekst en maatskippij – It Frysk yn in feroarjende omjouwing”.

Ynhâld:

KULTUERSKIEDNIS/KULTUERSTÚDZJE
Roald van Elswijk – Exploring the North. Over de “brêge” tussen Scandinavië en Fryslân
Alpita de Jong – It strategysk flodderwurk fan Joast Hiddes Halbertsma
André Looijenga – Chronique en Carmina: Latijn, volkstalen en het oeuvre van Pierius Winsemius
Jonathan Rober – William Barnes en syn Fryske foarfaars
Bouke Slofstra – Joast Hiddes Halbertsma en de Homearyske kwestje

LETTERKUNDE
Piter Boersma – De Fryske literatuer as lytse literatuer yn de grutte literatuer
Ruurdtsje de Haan – Oangeande de linguistyske biography fan Fryske dichters
Hein Jaap Hilarides – Verfriesing als liedmotief, een traditie van Friese liedboeken
Maike Schmidt – Morden im Norden. Regionalkrimis am Beispiel von Nordfriesland
Wendy Vanselow – Ganz schön unheimlich! – Das Werk Peter Jensens im Kontext „moderner“ Diskurse
Nicolaesz Vlaming – Ynje as geastlik tserkhôf, Nyckle J. Haisma en syn langstme nei Fryslân
Jungyoon Yang – Starter’s contribution to a Frisian wedding

TAALKUNDE
Hauke Heyen – Die Entstehung der Form [jVm(ə)] als 2.Pers. Pl. im Friesischen
Eric Hoekstra – Oer –en(ien), de markearder fan ûnbeskate haadwurdlike ellipsis
Jarich Hoekstra – Trennbare Verben im Nordfriesischen, insbesondere solche mit der Partikel VON-
Willem Visser – Hoe stom is de stomme /r/?

LEKSIKOGRAFY
Arthur Dirksen – Tekst-naar-spraak voor het Fries
Maarten van Gompel, Antal van den Bosch en Anne Dykstra – Oersetter: Frisian-Dutch Statistical Machine Translation
Tanneke Schoonheim – Neologismen in het Algemeen Nederlands Woordenboek

TAALSOSJOLOGY
Sigrid Kingma, Nienke Jet de Vries – Lêsgedrach fan Frysklêzende basisskoallebern yn Drachten en omkriten
Truus de Vries – Ingelsk leare yn Fryslân en Baskelân: taalhâlding, motivaasje en bleatstelling

Mei Fryske, Nederlânske, Ingelske en Dútske artikels, 341 siden,Fryske Akademy nr. 1080