Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

Moaie wurden! (gratis pakketje kaartjes)

0,00

Details

In setsje fan 20 moaie Fryske wurden! Foar dysels, in oar, foar dyn leafste, om stikem by ien yn ‘e jas te triuwen en om fuort te jaan oan mei wa’tsto mar in moai wurd diele wolst!

Moaie wurden om te koesterjen, oer te praten, kado te dwaan, fan te genietsjen, immen mei te ferrassen …
Moai om te krijen, noch moaier om te jaan. Diel dyn moaiste wurd ek mei #praatmarfrysk!

It pakketsje is fergees te bestellen, maksimaal ien pakketsje de klant. Do betellest allinne de ferstjoerskosten.