Geen producten in je winkelwagen.

Geen producten in je winkelwagen.

Maitiid yn it lân

2,50

Details

Dit tema hat as basisstof 5 tema’s om yn ’e kunde te kommen mei greidefûgels yn it algemien, mar ek oer eventuele oplossingen foar de bedrigingen fan greidefûgels. De keuzeopdrachten jouwe in grut ferskaat oan opdrachten om ôfhinklik fan nivo en ynteresse in
ferdjipping en ferbreding oer it ûnderwerp oan te bringen. In besite oan in plas/dras gebiet en/of by in greidefûgel boer bringt ien en oar noch tichterbij en jout boppedat oan wat as der noch mear rûnom dit tema ûntdutsen is.

Domein : Lêzen, Skriuwen, Harkjen, Praten, Yn petear Underwiissoart : primêr ûnderwiis Leeftyd : 8-12 jier Categorie: , .