Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

Lês-mar-foar!-pakket (groep 3-4)

50,00

Details

Mei it ‘Lês-mar-foar!’-pakket lit Keimpe sjen watfoar moaie Fryske boeken der allegear binne en kinst as skoalle oan de slach mei de Taalplan-ambysjes.

It pakket bestiet út:

3 Fryske (foar)lêsboeken dy’t passe by it tema fan de Lês-mar-foar!-wiken;
In Keimpe-boekje;
In lesbrief mei ynformaasje foar learkrêften en âlders, tips en suggestjes by de (foar)lêsboeken en it Keimpe-boekje;
In duorsum linnen taske om de boeken út te lienen en mei nei hûs te jaan, sadat learlingen thús ek yn ‘e kunde komme kinne mei moaie Fryske boeken.

Categorie: .