Categorieën

Geen producten in je winkelwagen.

Koproer

Eppie Dam

15,00

Details

Koproer
gedichten fan Eppie Dam

In kar út de gedichten nei 2000 / Een keuze uit de gedichten na 2000

Eppie Dam (De Pomp, 1953) skreau santjin bondels tusken hunker en huver. Besiele poëzy op ’e grins fan it ferdraachlike. Koproer is in twatalige seleksje út syn wurk fan nei de iuwwiksel. Gjin omkear of in brek mei it ferline, mar de dichter dolde wol djipper en boarre sa noch ûnferwachte lagen oan.

Eppie Dam (Kollumerpomp, 1953) schreef zeventien bundels tussen hunker en huiver. Bezielde poëzie op de grens van het verdraaglijke. Koproer is een tweetalige selectie uit zijn werk van na de eeuwwisseling. Geen ommekeer of een breuk met het verleden, maar de dichter groef wel dieper en boorde zo nog ongedachte lagen aan.

Frysk en Nederlânsk, paperback, 80 siden, útjouwerij Bornmeer