Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

It Beaken, jiergong 80, nûmer 1/2 - 2018

17,50

DetailsInhoud

 • De redactie: side 1
  It Beaken yn 2018
 • Jarich Hoekstra: side 2 – 21
  De nije molke farsc ind fris, sa as se fenne kou komd is
  Pronominaal slachte by stoffen yn it (âldere) Frysk
 • Ferenc Postma: side 22-58
  Das Testament des verstorbenen ungarischen Studenten Johannes/János N. Szepsi (Franeker, den 28. April 1658) und die erfreuliche Entdeckung von etlichen Büchern aus seinem Nachlass
 • Riemer Reinsma: side 59-79
  Zorgen over het cultureel erfgoed: Taalkeuze op plaatsnaamborden in Friesland: eentalig Fries, tweetalig (FN, NF) of eentalig Nederlands?
 • Oankundiging: side 80-82

 

Gerelateerde producten

Poster - in mem foar altyd
In winkelmand
Nieuw
2,50
lytse prinsesse
In winkelmand
Nieuw
2,50
Set 'm op! Wy tinke oan dy!
In winkelmand
Nieuw
1,00
Ik hoopje datst dy gau wer wat better fiele silst...
In winkelmand
Nieuw
1,00