Geen producten in je winkelwagen.

Geen producten in je winkelwagen.

De ierdappel (groep 7-8)

2,00

Details

Temaboekje by it fak Wrâldoriïntaasje basearre op de kearndoelen foar WO
Per tema is der foar de learling in tekstboekje en in ferwurkingsboekje. Foar de learkrêft in hantlieding.
Bestel it tal learlingboekjes en per set wurdt der standert ien hânlieding bylevere.

Domein : Lêzen, Skriuwen Underwiissoart : primêr ûnderwiis Leeftyd : 8-12 jier Categorie: , .