Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

Kinderboeken 0-4

Voorlezen! Daar begint het mee! Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band mei je baby. Kinderen die als klein baby al voorgelezen worden, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet op tijd genoeg beginnen met voorlezen. Hierbij het complete aanbod van de mooiste Friese kinderboeken voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Heel populair zijn de Friese boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ook het dikke boek van de Friese Jip en Janneke doet het altijd goed.

 

Toon 73–90 van de 122 resultaten

Mûske is ûnderweis
In winkelmand
Mûske is ûnderweis
11,00
Jentsje syn pemper
In winkelmand
Jentsje syn pemper
8,95
Tomke nei de bisten
In winkelmand
Tomke nei de bisten
6,50
Nijntje yn it museum
In winkelmand
Nijntje yn it museum
6,95
Tomke leart fytsen
In winkelmand
Tomke leart fytsen
6,50
Bertus Bear syn Drokke Dei
In winkelmand
Bertus Bear syn Drokke Dei
Aanbieding
9,95 5,00
It grutte Poepkonkoers
In winkelmand
It grutte Poepkonkoers
Aanbieding
15,95 7,50
De Gruffalo
In winkelmand
De Gruffalo
14,95
Lytse hekskes
In winkelmand
Tsien lytse hekskes
13,90
De tsien barchjes en de koekoeksklok
In winkelmand
De tsien barchjes en de koekoeksklok
11,95
Joazefine is siik
In winkelmand
Joazefine is siik
13,95
Wytse wol net
In winkelmand
Wytse wol net
Aanbieding
12,50 3,90
Stip kin al telle - flapboek
In winkelmand
Stip kin al telle – in flapboek
13,50
Mo & Miro - Sokjes oan
In winkelmand
Mo & Miro – Sokjes oan
Aanbieding
11,95 4,95
De tunnel
In winkelmand
De tunnel
11,95
Stip en syn pake
In winkelmand
Stip en syn pake
7,99
In winkelmand
Hjir & no – Frysktalige bernemeditaasjes
15,00
De bisteboel fan omke Roel
In winkelmand
De bisteboel fan Omke Roel – mei cd
Aanbieding
17,50 14,95
Foarlêze! Dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle, fersterket de bân mei dyn poppe en/of pjut. Bern der’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net op ’e tiid genôch begjinne mei foarlêzen. Hjirby it komplete oanbod fan de moaiste Fryske berneboeken foar bern fan 0 oant 4 jier. Hiel populêr binne de Fryske boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ek it dikke boek fan de Fryske Jip en Janneke docht it altyd goed.