Categorieën

Geen producten in je winkelmand.

Kinderboeken 0-4

Voorlezen! Daar begint het mee! Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band mei je baby. Kinderen die als klein baby al voorgelezen worden, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet op tijd genoeg beginnen met voorlezen. Hierbij het complete aanbod van de mooiste Friese kinderboeken voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Heel populair zijn de Friese boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ook het dikke boek van de Friese Jip en Janneke doet het altijd goed.

 

Toon 55–72 van de 121 resultaten

Tomke útfanhûs
In winkelmand
Tomke útfanhûs
6,50
In winkelmand
Siem en Sanne sille fierljeppe
8,50
stoepkant.. stop!
In winkelmand
Stoepkant.. stop!
6,95
Tomke nei de dokter
In winkelmand
Tomke – Nei de dokter
6,50
Wêr sit Joazefine?
In winkelmand
Wêr sit Joazefine?
13,95
Krûpelhintsjes
In winkelmand
Krûpelhintsjes
9,95
Stip kriget in suske
In winkelmand
Stip kriget in suske
8,99
In winkelmand
Buorkerijbisten
9,95
Koesboek
In winkelmand
Koesboek – miny
7,50
Omdat ik sa wiis mei dy bin
In winkelmand
Omdat ik sa wiis mei dy bin
6,50
Ik wol gjin broerke!
In winkelmand
Ik wol gjin broerke!
12,50
Mûske giet op stap
In winkelmand
Mûske giet op stap
14,95
Stip en syn beppe
In winkelmand
Stip en syn beppe
7,99
In winkelmand
Tomke en Swarte Pyt – Tomke en de krystkrânskes
9,90
Fûgel Pyt
In winkelmand
Fûgel Pyt
6,95
Jentsje yn 't bad
In winkelmand
Jentsje yn ‘t bad
8,95
Jentsje syn bear
In winkelmand
Jentsje syn bear
8,95
Mûske is ûnderweis
In winkelmand
Mûske is ûnderweis
11,00
Foarlêze! Dêr begjint it mei! Tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize en ferhaaltsjes fertelle, fersterket de bân mei dyn poppe en/of pjut. Bern der’t as lytse poppe al oan foarlêzen wurdt, binne letter better yn taal. Kinst net op ’e tiid genôch begjinne mei foarlêzen. Hjirby it komplete oanbod fan de moaiste Fryske berneboeken foar bern fan 0 oant 4 jier. Hiel populêr binne de Fryske boekjes fan Tomke, Stip en Jentsje. Mar ek it dikke boek fan de Fryske Jip en Janneke docht it altyd goed.