Kategoryen

No products in the cart.

Warkeweet! wie ús kreet

Gjalt de Groot

20,00

Net op foarried

Details

Warkeweet! wie ús kreet, by it finen fan in nêst aaien. Fjildman en rasferteller Gjalt de Groot (1945) nimt jo yn dit boek mei de romme fjilden yn. Jo wurde dielgenoat fan 100 jier aaisykjen yn Fryslân.

Mei as reade tried de belibbings fan de aaisikers fan de sa romrofte aaisikersklup ‘De Âld Hij’ fan Dearsum sûnt 1920.

Author : Gjalt de Groot ISBN : 9789491536649 New label : 1 Pages : 251 Language : Frysk Publisher : Louise Format : Softcover Kategory: , , , , , .