No products in the cart.

No products in the cart.

Waar en wyn / sterren en planeten

2,50

Details

Dit tema hat as basisstof trije haadstikken: Yn waar en wyn; Sinne, ierde en planeten; Eise Eisinga, een bijzonder mens uit Franeker. Dizze haadstikken bringe de bern stap foar stap fan de direkt waarnimbere fenomenen fan waar en wyn nei de stjerren en planeten.
It tredde haadstik jout in prachtich byld hoe’t de minske de fierten fan de kosmos tichterbij bringe kin. De keuzeopdrachten jouwe in grut ferskaat oan opdrachten om ôfhinklik fan nivo en ynteresse in
ferdjipping en ferbreding oer it ûnderwerp oan te bringen. In besite oan it planetarium yn Frentsjer en/of de Stjerrewacht yn Burgum bringt ien en oar noch tichterbij en jout boppedat oan wat as der noch mear om dit tema ûntdutsen is