No products in the cart.

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

Stille nacht, wûndernacht

Ferskate skriuwers

5,00

Details

By Krysttiid hearre ferhalen! Stille nacht, wûndernacht is in bysûnder boek foar dy spesjale desimberdagen. It is in berneboek foar bern fan alle leeftiden, grôtfol ferhalen om foar te lêzen, thús of yn de klasse, of om sels yn te lêzen. Tweintich Fryske skriuwers en yllustratrise Yke Reeder hawwe der in kleurryk en ôfwikseljend boek fan makke, mei âlde en nije ferhalen.

De ferhalen binne skreaun troch: Ysbrand Drost, Stien van Anne, Maike Bouma, Auck Peanstra, Riemkje Pitstra, Jeannette Westra, Yttje Cnossen, Jurjen Faber, Jelle Bangma, Froon Akker, Berber van der Geest, Jeltsje van der Schaaf, Margryt Poortstra, Albertina Soepboer, Lida Dykstra, Anny de Jong, Douwe Kootstra, Hilly Keidel, Matty de Vries en Mindert Wijnstra.

Author : Ferskate skriuwers Illustrator : Yke Reeder Leeftyd : 4-8 jier, 8-12 jier Domein : Lêzen Underwiissoart : primêr ûnderwiis Kategory: , .