No products in the cart.

Kategoryen

No products in the cart.

Snorhierren en in sturtsje

Alie Reitsma-Ferwerda

17,50

Details

Tynus de tsjerkemûs wennet yn ‘e tsjerke fan Achlum. Hy hat in prachtich skûlplakje fûn, fier weistoppe ûnder de trep nei it oargel. Hy en syn frou Tytsje, de bern Hiske, Hinke en Wopke hawwe it tige nei ‘t sin. Pake Gurbe wennet ek by harren, yn in lyts keammerke, dêr’t it tige gesellich is. Pake wit alles fan de tsjerke. De mûzefamylje makket allegear spannende aventoeren mei yn har tsjerke, dêr’t altyd wol wat bart. En as se mei fakânsje wolle, dan springe se yn de fytstas fan dûmny en litte har ferfiere nei Hitsum. Dêr wenje muoike Akke, dy’t sa prachtich tekenje kin, en omke Abe. In spannend en grappich ferhaal oer in famylje, dy’t samar echt bestean kinne soe. Geskikt om foar te lêzen foar jongere bern. De skriuwster is dûmny yn Achlum/Hitsum en de tekeningen binne fan Gerda Stapersma-van Willigenburg.

Author : Alie Reitsma-Ferwerda Leeftyd : 4-8 jier Domein : Lêzen Underwiissoart : primêr ûnderwiis Kategory: , .