Kategoryen

No products in the cart.

Sake (5 boekjes)

Praat mar Toaniel!

25,00

In stock

DetailsSake wennet mei syn heit en mem en âlde paken en beppen yn in lyts suterich klintsje mei amper ferve op’e kezinen en de wyn troch de kieren. Sakes heit hat gjin wurk mear en dêrtroch is der amper jild foar iten en drinken. Op in dei lêze de paken en de beppen in hiel nijsgjirrich berjocht yn de krante en dat is is it begjin fan in wol hiel bysûnder aventoer…

In rige fan 6 toaniellêsboekjes foar de groepen 7 en 8 fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis. Dyn gefoelens en gedachten bringst yn dyn eigen taal it bêste ta útdrukking. By Praat mar Toaniel! geane learlingen op in fleurige en ynspirearjende wize mei Frysktalige toanielteksten oan de slach. It lêzen en spyljen fan teaterstikken yn it Frysk set oan om mear Frysk te lêzen, te praten en mooglik ek te skriuwen.

Kombinaasjetip: By twa fan de seis útjeften fan de ‘Praat mar Toaniel!-rige binne nijsgjirrige Projekten foar it primêr ûnderwiis ûntwikkele. Do fynst dy Projekten yn de Fryske metoade ‘Spoar 8’. Brûksto Spoar 8 al? Freegje dan no de boekjes by it projekt Oz of Junglebook fergees oan by de Afûk!

 

Author : Praat mar Toaniel! Kategory: .

Relatearre produkten

De sonde fan Haitze Holwerda
Yn winkelwein
Nij
10,00
Hertsear
Yn winkelwein
Nij
16,00
Wat soesto
Yn winkelwein
Nij
15,00
Do draachst de leafde oan
Yn winkelwein
Nij
35,00