Kategoryen

No products in the cart.

No komt it noch!

Gjalt de Groot

15,00

Details

Smoute ferhalen

Yn No komt it noch! bringt Gjalt de Groot syn lêzers op pakkende wize yn de wrâld fan bysûndere minsken. De haadpersoanen hawwe de smaak te pakken fan it folgjen fan har passy. Soms knoffelich, dan wer geniaal … hast! Gjalt kin as gjin oar de driuw yn harren bleatlizze by it sykjen nei lok en rom. Mei in skerp each en in grut gefoel foar humor sketst er de Fryske wrâld, dêr’t er hikke en tein is.

De belibbenissen fan omke Durk yn mar leafst seis Alvestêdetochten foarmje de reade tried. Mar ek de ferhalen oer it libben fan fiskerman Ale, de rare dea fan Bouwe Hyltsje en de snoade mollefanger Rienk Mol… steane deryn!
De bondel slút ôf mei in bysûnder ferhaal oer in hichtepunt yn it libben fan de skriuwer as er fertelt oer syn soan Jan Dirk, dy’t mei syn partoer de PC fan 2016 wûn. Skreaun mei leafde en emoasje.

Gjalt de Groot publisearre earder De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo (2009,twadde printinge 2012), It Swetshok – ferhalen fan in fjildman (2010, twadde printinge 2013), De aaisiker (2011), It lêste aai (2012) en No moatst hearre! (2013).

Author : Gjalt de Groot ISBN : 9789056153984 Pages : 157 Language : Frysk Publisher : Bornmeer Format : paperback Kategory: , , , .

Relatearre produkten