No products in the cart.

Kategoryen

No products in the cart.

Libje yn Frijheid

2,50

Details

De opset fan dit boekje is om in oersjoch te jaan fan it ûntstean fan de Twadde Wrâldoarloch, wat dy oarloch te wei brocht hat yn benammen negative sin, mar ek yn de sin fan (sels)opoffering yn de striid tsjin geweld en ûnderdrukking.
De Twadde Wrâldoarloch yn de eigen streek is te belibjen troch de opdrachten oer oarlochsmonuminten, ûnderdûkers en opfang fan (honger)flechtelingen te meitsjen. De stap nei hjoed de dei kin dan maklik makke wurde. Yn de keuzeopdrachten binne nammentlik in protte mominten mooglik fan besinning op minder positive situaasjes. Fier fuort en tichtby.