No products in the cart.

No products in the cart.

Leave pake Durk

6,50

Details

Tomke – Leave pake Durk

Op in dei wurdt pake Durk siik en stjert. Tomke hat fertriet.

Tomke is by de útfeart yn it krematoarium.

It boekje giet oer de lêste reis fan pake nei it krematoarium, de plechtichheid, it fuortglydzjen fan de kiste en it kofjedrinken nei ôfrin.

Om bern te belûken en ta te rieden op de gong fan saken om in kremaasje hinne.

Tomke rigeboekje op rym, ynbûn, 26 siden, Auck Peanstra & Luuk Klazenga, leeftyd  2+

Leeftyd : 0-4 jier Domein : Lêzen Underwiissoart : foarskoalsk Kategory: , .