Kategoryen

No products in the cart.

It Beaken, jiergong 80, nûmer 3/4 - 2018

Ferskate auteurs

17,50

Details

Inhoud

Eric Hoekstra en Reinier Salverda
Friese letterkunde: ogen open, nieuwe ontdekkingen. (Een inleidend kader.) Side 85

Jesse Van Amelsvoort
Bemiddelende minderheden. Literatuur in een tijd van woede. Side 105

Mareike Böhmer
Die Kreisform im friesischsprachigen Werk von James Krüss. Side 117

David Colmer
On Translating Ellin Nickelsen’s ‘Min hidj hee hööl’ into English. Side 138

Wilken Engelbrecht
Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief. Side 146

Michele Hutchison
Imagining the Frisian farm (or the Notable Absence of Green Cheese). Side 164

Marja Kingma
The Frisian Collections in the British Library. Side 174

Jelle Krol
Reculer Pour Mieux Sauter: Towards a Pattern in the Work of Four Minority Language Literature Writers. Side 182

Jantsje Post
Brêge-oersetters, in-between-translations. Side 192

Johanneke Sytsema
Frisian(s) in Oxford Libraries. Side 202

Cornelie van Uuden
Nine van der Schaaf (1882-1973). Side 221

Wendy Vanselow
Die nordfriesische Erzählliteratur nach 1945: vier Schrifsteller/innen und ihre Werke. Side 231

Jabik Veenbaas
It kreakjen fan de âlde beam. Oer it Fryske wurk fan Theun de Vries en de oerienkomsten en ferskillen mei syn lette Nederlânsktalige fersen. Side 247

Paul Vincent
Discoveries and Pitfalls in Translating Seventeenth and  Eighteenth-Century Frisian Literature. Side 258

Abe de Vries
Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra. Side 268

Pages : 284 Language : Duits, Engels, Frysk, Nederlands Publisher : Afûk Format : paperback Author : Ferskate auteurs Kategory: , , .